Home แนวคิดชีวิต ความเชื่อ ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก…จริงไหม? พระไพศาล มีคำตอบ

ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก…จริงไหม? พระไพศาล มีคำตอบ

1 second read
0
0
480

หลายคนอาจสงสัยว่า ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก จริงหรือไม่?

ในเรื่องนี้ พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า แม้การทำบุญจะเป็นสิ่งที่ดีและให้ผลดี แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ผู้ทำนั้นร่ำรวยเสมอไป ผลขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญ หรือทำความดีอย่างไรด้วย เช่น ถ้ามีเมตตากรุณาต่อ ผู้อื่น ละเว้นปาณาติบาต จะส่งผลให้มีอายุยืน ถ้าไม่ชอบ เบียดเบียนทำร้ายสัตว์ จะส่งผลให้มีสุขภาพดี ส่วนความร่ำรวยนั้นเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการให้ทาน

อย่างไรก็ตาม ความร่ำรวยที่เกิดจากการให้ทานนั้น ตามความในพุทธพจน์ 

พระพุทธองค์ตรัสว่าจะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้ แต่เป็นชาติหน้าและจำเพาะว่าชาติหน้านั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย ทั้งนี้อานิสงส์ของบุญก็จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการทำบุญด้วย ไม่ใช่ทำบุญอะไรก็ตามแล้วจะทำให้รวยได้ และไม่ใช่ว่า ทำครั้งเดียวจะเกิดอานิสงส์ดังว่า แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ หรือ “ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่” ความคิดที่ว่า “ยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งรวยมาก” อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ถ้าอยากรวยก็ทำบุญอย่างเดียวแล้วกัน ไม่ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำงานก็ได้