Home Uncategorized การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 123 อัตรา วุฒิ ม.3 – ป.โท

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครงาน 123 อัตรา วุฒิ ม.3 – ป.โท

26 second read
0
0
2,019

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

job-metropolitan-electricity-authority-1การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 123 อัตรา 

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ระบบจะเปิดให้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือ ทางการเงิน หรือ ทางการตลาด
– อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบริหารธุรกิจ
– อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งนักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี
– อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งนักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี
– อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
– อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือ ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
– อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
– อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางการจัดการ
– อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย
– อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
– อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
– มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 2 อัตรา

– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 14 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา

– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 6 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
– วุฒิปวช. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– อัตราเงินเดือน 12,700 บาท
ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
– วุฒิม.3
– อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา
– วุฒิม.3
– อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

 เอกสารต้นฉบับ  : การไฟฟ้านครหลวง *อ่านเพิ่มเติมก่อนสมัคร

 สมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่นี่  : http://www.mea.or.th/job  *ระบบจะเปิดให้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.job4thai.comwww.mea.or.th

บทความแนะนำ : 

Load More Related Articles
Load More By MrAusawinz
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล จะมีอะไรดีไปกว่าการเก็บกระเป๋าแล้วสะกิ…